REGIOS

REGIOS je nástroj pro denní přípravu provozu a optimalizaci menších tepelných sítí. Systém REGIOS je určen pro nasazení v rámci inteligentních regionů na lokálních tepelných soustavách s obnovitelnými zdroji energie.

REGIOS byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací v projektu „Inteligentní Regiony - Informační modelování budova sídel, technologie a infrastruktura pro udržitelný rozvoj“ (identifikační kód TE02000077 dle Centrální evidence projektů).Ceník a podrobnější informace o produktu jsou k dispozici na vyžádání.

Software je založen na kompletním simulačním modelu systému výroby, distribuce a spotřeby tepla.

Software využívá technologii MOP pro tepelně-hydraulický výpočet sítí a neuronový model spotřeby tepla, ale na rozdíl od MOPu je speciálně přizpůsoben pro řešení konkrétních zákazníkem požadovaných optimalizačních úloh.

Spolu s MOPem sdílí REGIOS také hlavní uživatelské rozhraní (umožňující geografické zobrazení sítě, zobrazení tlakových diagramů, diagramů provozu čerpadel, WMS online podkladových map, apod.) a rozšiřující moduly GISimport, SQLexport, atd.

Systém umožňuje práci v predikčním, simulačním a analytickém režimu. Predikční režim slouží k předpovědi chování soustavy v nejblišší budoucnosti, analytický režim k analýze různých provozních situací. V simulačním režimu lze modelovat jakékoliv historické i budoucí provozní varianty.

Plánování budoucích provozních stavů – Predikční režim

Tento režim je využíván především v přípravě provozu pro predikci dodávky tepla a nasazení obnovitelných zdrojů energie.

Praktické je souběžné zobrazení měřených a modelových hodnot, kdy dochází v zobrazených grafech k prolínání predikovaných a měřených hodnot a lze tak sledovat úspěšnost predikce, případně reagovat na nově vzniklé situace.

Tzv. kontinuální prediktor umožňuje aktualizaci vytvořené predikce po nějakém čase. Výsledkem je obnovená predikce pro současný okamžik, ale s respektováním nastavení provozu z předchozího nastavení.

Analýza minulých provozních stavů – Analytický režim

Tento režim umožňuje jednoduché použití naměřených historických provozních hodnot z databáze měření k modelování dřívějšího stavu soustavy. Následně lze analyzovat dopad dalších hypotetických změn řízení na historický provoz soustavy.

Simulace provozních změn – Simulační režim

Tento režim umožňuje vytvářet a studovat různé provozní varianty pro jakýkoliv průběh venkovní teploty bez vazby na skutečný stav soustavy. Tento režim je určen pro sestavování dlouhodobějších plánů výroby (měsíc, rok, ...) a pro zpracování koncepčních materiálů dlouhodobého rozvoje a optimalizace soustavy.