DYMOS

DYMOS® je softwarový systém určený pro dispečerské řízení a optimalizaci provozu teplárenských soustav. Systém lze využít pro predikci spotřeby tepla a výroby elektrické energie, denní přípravu provozu, optimalizaci řízení výstupních teplot do horkovodů včetně akumulace tepla, nasazování zdrojů, denní analýze hydraulických poměrů, provozu oběhových čerpadel, atd.

Kompletní dodávka systému DYMOS zahrnuje kromě tvorby vlastního výpočtového modelu i jeho napojení na systém měření a také školení, údržbu a technickou podporu.

Software je založen na komplexním dynamickém simulačním modelu systému výroby, distribuce a spotřeby tepla.

Software využívá stejnou technologii pro tepelně-hydraulický výpočet sítí a neuronový model spotřeby tepla jako MOP, ale na rozdíl od MOPu je speciálně přizpůsoben pro řešení konkrétních zákazníkem požadovaných optimalizačních úloh.

Spolu s MOPem sdílí DYMOS také hlavní uživatelské rozhraní (umožňující geografické mapové zobrazení sítě, zobrazení tlakových diagramů, diagramů provozu čerpadel, offline a online podkladových map, apod.) a rozšiřující moduly.

Produkt je vysoce konfigurovatelný a rozšiřitelný a má rozsáhlé možnosti spolupráce s dalšími systémy jako SCADA, řídícími systémy a systémy online měření, systémy GIS, SQL databázemi a kancelářskými balíky.

DYMOS umožňuje ve svém uživatelském prostředí grafickou editaci a prohlížení dat. Model sítě lze volně editovat (vytvářet a mazat prvky sítě a měnit jim parametry) až na některé zamčené části sítě (související s algoritmy na míru vytvořenými pro zákazníka).

Import dat je možné provádět z různých systémů GIS a export výsledků zahrnuje širokou nabídku SQL databází.

S modulem Online je možné z řídících systémů přebírat měřené hodnoty a také importovat plány do budoucna, naopak do řídícího systému lze exportovat výsledky modelu jako plánované hodnoty.

Systém je pečlivě navržený tak, že nabízí mnoho možností a přesto je přehledný, intuitivní a jednoduchý na ovládání.

Oproti MOPu nabízí systém DYMOS navíc např. tyto technologie:

  • Řízení výstupních teplot do horkovodů umožňuje využít řízenou akumulaci tepla.
  • Různě podrobné modely kotlů, turbín a ostatních zdrojových zařízení umožňují výpočet pohotového a vynuceného elektrického výkonu.
  • Vrstva ekonomie umožňuje na základě cen prodávaných a nakupovaných komodit počítat tržby a náklady v rámci sledovaného období a na základě toho lze vzájemně porovnávat ekonomičnost jednotlivých provozních variant.
  • Systém DYMOS zahrnuje i vybrané optimalizační algoritmy, jako např. optimální přerozdělení výkonu jednotlivých zdrojů v soustavě při splnění definovaných okrajových podmínek.

DYMOS je plně lokalizován do češtiny a angličtiny a je připraven k přizpůsobení pro další jazyky a kultury.

Modul Online umožňuje uživateli systému DYMOS zobrazovat naměřené hodnoty spolu se vstupy a výstupy modelu a také mu dovoluje práci v predikčním a analytickém režimu. Predikční režim slouží k předpovědi chování soustavy v nejbližší budoucnosti, analytický režim k analýze minulých provozních situací. V simulačním režimu lze modelovat jakékoliv historické i budoucí provozní varianty.

Plánování budoucích provozních stavů

Predikční režim je využíván především v přípravě provozu pro predikci dodávky tepla a výroby elektrické energie na jeden či několik dní dopředu. Lze ho využít v procesu krátkodobého obchodování s elektrickou energií, případně pro následné kontroly a dodržování sjednaných dodávek.

U rozsáhlejších horkovodních systémů lze využít řízené akumulace tepla pomocí změny výstupních teplot do horkovodů.

Praktické je souběžné zobrazení měřených a modelových hodnot, kdy dochází v zobrazených grafech k prolínání predikovaných a měřených hodnot a lze tak sledovat úspěšnost predikce, případně reagovat na nově vzniklé situace.

Tzv. kontinuální prediktor umožňuje aktualizaci vytvořené predikce, která zkombinuje aktuální nastavení pro budoucí provoz z aktualizovaným reálným měřením.

Analýza minulých provozních stavů

Analytický režim slouží k podrobnému zkoumání historických provozních stavů a změn.

Simulace provozních změn

Simulační režim umožňuje vytvářet a studovat různé provozní varianty pro jakýkoliv průběh venkovní teploty bez vazby na skutečný stav soustavy. Tento režim je určen pro sestavování dlouhodobějších plánů výroby (měsíc, rok, ...) a pro zpracování koncepčních materiálů dlouhodobého rozvoje a optimalizace soustavy.