Územní energetická koncepce krajů, měst a obcí

Nabízíme vypracování dokumentu, který určuje podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s hospodářským a společenským rozvojem řízeného území. Cíle a principy územní energetické koncepce vycházejí ze státní energetické a ekologické politiky.

Energetická koncepce obsahuje následující součásti:

  • Analýzu stávajícího stavu - vymezení řízeného území, stanovení trendů rozvoje, požadavky územního plánu a ochrany životního prostředí.
  • Rozbor trendů vývoje poptávky po energii - analýzu území, demografických a klimatických podmínek a analýzu spotřebitelských systémů.
  • Rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energiemi - dostupnost paliv a energie.
  • Hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie - analýza využitelnosti obnovitelných a druhotných zdrojů energie.
  • Hodnocení reálného potenciálu úspor energie - návrh a vyčíslení úsporných opatření jednotlivých výrobních, distribučních a spotřebitelských systémů.
  • řešení energetického hospodářství území a ekologických dopadů - integrované plánování zdrojů a komplexní hodnocení s analýzou rizik.
  • Návrh závazné a směrné části energetické koncepce - závazná část obsahuje zásady při užití paliv, koridory energetických staveb, ochranná pásma.

Energetická koncepce je zpracovávána v souladu s podmínkami zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií pro kraje, města a obce s maximální snahou dosáhnout energetické úspory při ekonomické a ekologické výhodnosti doporučených variant rozvoje energetického systému.