MOP

MOP je softwarový nástroj pro optimalizaci stávajících a návrh nových tepelných sítí, založený na komplexních tepelně-hydraulických výpočtech.

Slouží pro řešení inženýrských, projektových a optimalizačních úloh spojených s dimenzováním potrubí, čerpadel, redukčních a směšovacích stanic a zkratů, pro analýzu přerozdělení průtoku a výpočet tlakových poměrů.

Základem nástroje MOP je schopnost modelování:

 • vodních a parních tepelných sítí,
 • složitých topologických struktur s více okruhy a více zdroji tepla,
 • rozsáhlých sítí se ztrátou oběhového množství,
 • čerpacích, redukčních a směšovacích stanic, zkratů a uzavíracích armatur,
 • celkové energetické bilance včetně výpočtu tepelných ztrát,
 • proudění přehřáté i mokré páry včetně výpočtu odvodu kondenzátu,
 • dynamických jevů v sítích včetně akumulace tepla v potrubí,
 • modelování dynamického chování spotřeby tepla (výkon, teplota vratu) pomocí neuronových sítí.

MOP umožňuje jak grafickou editaci a prohlížení dat, tak možnost přípravy a zpracování dat v tabulkovém procesoru. Import dat je možné provádět z různých systémů GIS a export výsledků zahrnuje širokou nabídku SQL databází. Nástroj dále nabízí prostředky výrazně usnadňující tvorbu pravoúhlých výpočtových schémat.

Z jednotlivých modulů lze sestavovat různé krabicové konfigurace systému MOP dle potřeb zákazníka. S prodejem každé licence je nabízena i standardní technická podpora ve formě hot-line, konzultací a nárokem na bezplatné aktualizace jakmile jsou tyto k dispozici.

MOP je plně lokalizován do angličtiny a češtiny a je připraven k přizpůsobení pro další jazyky a kultury.

ORTEP, s.r.o. také nabízí zajištění vlastní tvorby a správy výpočtových modelů tepelných sítí pomocí systému MOP.

Nejdůležitější změny v jednotlivých verzích MOP jsou zveřejňovány v našem seznamu novinek MOP.


Grafické uživatelské rozhraní – geografický editor a prohlížeč výsledků

Uživatelské rozhraní MOP umožňuje:

 • editaci všech vstupních dat modelu,
 • vytváření nových větví, uzlů, zdrojů, čerpadel a dalších objektů,
 • vykreslení a tisk tlakového diagramu a diagramů provozu čerpadel,
 • komfortní zobrazování výsledků výpočtu s využitím geografického zobrazení počítané sítě – např. zobrazení pomocí barevné škály pro rozložení rychlostí, teplot, tlaků a dalších veličin v tepelné síti,
 • vytváření a použití vlastních vstupních a výstupních parametrů a jejich provázání s ostatními parametry pomocí zadání vzorců.

V grafickém rozhraní lze vizuálně porovnávat mezi sebou data z různých modelů. Také lze sdílet rozložení plochy aplikace mezi několika modely.

Tabulkový front-end

Tabulkový front-end umožňuje uložení, editaci a prohlížení modelu jako souboru pro MS Excel a ovládání ostatních modulů MOP z tabulkového procesoru, např. spouštění výpočtu, načtení výsledků nebo spuštění grafického rozhraní a dalších funkcí.

Každý model sítě lze rozšířit o další navazující výpočty ve formě vztahů mezi buňkami, navazujících tabulek a grafů. Takovýmto způsobem lze model jednoduše doplnit o model nadřazených regulací tlakových poměrů v síti, popř. o zobrazení polohy pracovního bodu čerpadel v charakteristice čerpadel.

GISimport – importní modul

GISimport je široce konfigurovatelný modul pro import vstupních dat do systému MOP z GIS, popř. z jakékoli SQL databáze podporované ADO.NET přístupem (včetně Odbc a OleDb). Import grafické informace je možný z formátů OpenGIS WKT, ESRI Shapefile, DXF či z tabulek souřadnic vrcholů. Využití tohoto modulu je obecně vhodné tam, kde je prováděno centrální spravování topologických informací a základních parametrů potrubí potřebných pro výpočet (průměry, délky, atd.).

SQLexport – exportní modul

SQLexport je konfigurovatelný modul umožňující export vstupních a výstupních dat do jakékoli databáze podporované ADO.NET přístupem (včetně Odbc a OleDb). Tento modul je možno využít pro zpětný export výsledků tepelně-hydraulického výpočtu zpět do GIS nebo obecně do jakékoli SQL databáze pro jejich další využití.

Scalagen – vytváření pravoúhlých výpočtových schémat

Modul Scalagen umožňuje tvorbu pravoúhlých výpočtových schémat počítaných tepelných sítí. Každé pravoúhlé schéma lze ještě doplnit o dalším informace, které jsou předmětem výpočtu, např. rychlosti a průtoky v jednotlivých větvích, tlaky v uzlech a podobně. Pokud je schéma vytvořené a tyto hodnoty se změní, je vytvoření aktualizovaného schématu otázkou dvou klepnutí.