MOP

MOP je softwarový nástroj pro optimalizaci stávajících a návrh nových tepelných sítí, založený na komplexních tepelně-hydraulických výpočtech.

Slouží pro řešení inženýrských, projektových a optimalizačních úloh spojených s dimenzováním potrubí, čerpadel, redukčních a směšovacích stanic a zkratů, pro analýzu přerozdělení průtoku a výpočet tlakových poměrů.

Základem nástroje MOP je schopnost modelování:

 • vodních a parních tepelných sítí,
 • složitých topologických struktur s více okruhy a více zdroji tepla,
 • rozsáhlých sítí se ztrátou oběhového množství,
 • čerpacích, redukčních a směšovacích stanic, zkratů a uzavíracích armatur,
 • celkové energetické bilance včetně výpočtu tepelných ztrát,
 • proudění přehřáté i mokré páry včetně výpočtu odvodu kondenzátu,
 • dynamických jevů v soustavách,
 • modelování dynamického chování spotřeby tepla (výkon, teplota vratu) pomocí neuronových sítí.

MOP umožňuje jak grafickou editaci a prohlížení dat, tak možnost přípravy a zpracování dat v tabulkovém procesoru. Import dat je možné provádět z různých systémů GIS a export výsledků zahrnuje širokou nabídku SQL databází. Nástroj dále nabízí prostředky výrazně usnadňující tvorbu pravoúhlých výpočtových schémat.

Na základě aktuálního ceníku jednotlivých modulů lze sestavovat různé krabicové konfigurace licencí systému MOP dle potřeb zákazníka. S prodejem každé licence je nabízena i standardní technická podpora ve formě hot-line, konzultací a nárokem na bezplatné aktualizace jakmile jsou tyto k dispozici.

MOP je plně lokalizován do angličtiny a češtiny a je připraven k přizpůsobení pro další jazyky a kultury.

ORTEP, s.r.o. také nabízí zajištění vlastní tvorby a správy výpočtových modelů tepelných sítí pomocí systému MOP.

Nejdůležitější změny v jednotlivých verzích MOP jsou zveřejňovány v našem seznamu novinek MOP.

Grafické uživatelské rozhraní – geografický editor a prohlížeč výsledků

Uživatelské rozhraní MOP umožňuje:

 • editaci všech vstupních dat modelu,
 • vytváření nových větví, uzlů, zdrojů, čerpadel a dalších objektů,
 • vykreslení a tisk tlakového diagramu a diagramů provozu čerpadel,
 • komfortní zobrazování výsledků výpočtu s využitím geografického zobrazení počítané sítě – např. zobrazení pomocí barevné škály pro rozložení rychlostí, teplot, tlaků a dalších veličin v tepelné síti,
 • vytváření a použití vlastních vstupních a výstupních parametrů a jejich provázání s ostatními parametry pomocí zadání vzorců.

V grafickém rozhraní lze vizuálně porovnávat mezi sebou data z různých modelů. Také lze sdílet rozložení plochy aplikace mezi několika modely.

Tabulkový front-end

Tabulkový front-end umožňuje uložení, editaci a prohlížení modelu jako souboru pro MS Excel a ovládání ostatních modulů MOP z tabulkového procesoru, např. spouštění výpočtu, načtení výsledků nebo spuštění grafického rozhraní a dalších funkcí.

Každý model sítě lze rozšířit o další navazující výpočty ve formě vztahů mezi buňkami, navazujících tabulek a grafů. Takovýmto způsobem lze model jednoduše doplnit o model nadřazených regulací tlakových poměrů v síti, popř. o zobrazení polohy pracovního bodu čerpadel v charakteristice čerpadel.

GISimport – importní modul

GISimport je široce konfigurovatelný modul pro import vstupních dat do systému MOP z GIS, popř. z jakékoli SQL databáze podporované ADO.NET přístupem (včetně Odbc a OleDb). Import grafické informace je možný z formátů OpenGIS WKT, ESRI Shapefile, DXF či z tabulek souřadnic vrcholů. Využití tohoto modulu je obecně vhodné tam, kde je prováděno centrální spravování topologických informací a základních parametrů potrubí potřebných pro výpočet (průměry, délky, atd.).

SQLexport – exportní modul

SQLexport je konfigurovatelný modul umožňující export vstupních a výstupních dat do jakékoli databáze podporované ADO.NET přístupem (včetně Odbc a OleDb). Tento modul je možno využít pro zpětný export výsledků tepelně-hydraulického výpočtu zpět do GIS nebo obecně do jakékoli SQL databáze pro jejich další využití.

Scalagen – vytváření pravoúhlých výpočtových schémat

Modul Scalagen umožňuje tvorbu pravoúhlých výpočtových schémat počítaných tepelných sítí. Každé pravoúhlé schéma lze ještě doplnit o dalším informace, které jsou předmětem výpočtu, např. rychlosti a průtoky v jednotlivých větvích, tlaky v uzlech a podobně. Pokud je schéma vytvořené a tyto hodnoty se změní, je vytvoření aktualizovaného schématu otázkou dvou klepnutí.