Studie, expertízy, konzultace a poradenství

Poskytované služby zahrnují široké spektrum činností od konzultací a poradenství, přes analýzy, technickou pomoc a výpočtové práce až po komplexní zpracování studií proveditelností či podnikatelských záměrů.

K nejdůležitějším oblastem poskytovaných služeb patří:

  • Provozní analýzy - účinnosti využití paliv, výroby energie, transportu a dopravy tepla, efektivnosti řízení teplárenských soustav, ekonomických ukazatelů, vlivů na životní prostředí, atd.
  • Studie proveditelnosti - zpracování variant technického řešení, stanovení investiční náročnosti, návrhy způsobu provozu včetně hlavních výrobních a spotřebních ukazatelů, komplexní ekonomická vyhodnocení
  • Podnikatelské záměry - rozvoj systémů CZT do nových lokalit, zvýšení podílu výroby elektrické energie, využívání alternativních paliv, atd.
  • Konzultační a poradenská činnost - při přípravě, organizaci a vyhodnocování výběrových řízení, v marketingu, při aplikaci nové legislativy, při organizaci odborných exkurzí, přípravě referátů na konference, atd.