DYMOS

DYMOS® je přizpůsobitelný softwarový systém určený pro dispečerské řízení a optimalizaci provozu teplárenských soustav. Systém lze využít pro predikci spotřeby tepla a výroby elektrické energie, optimalizaci řízení výstupních teplot do horkovodů včetně akumulace tepla a nasazování zdrojů.

Předmětem dodávky je i začlenění do stávajícího IŘS. Součástí je i školení, údržba a servis.

Software je založen na kompletním simulačním modelu systému výroby, distribuce a spotřeby tepla.

Software využívá technologii MOP pro tepelně-hydraulický výpočet sítí a neuronový model spotřeby tepla, ale na rozdíl od MOPu je speciálně přizpůsoben pro řešení konkrétních zákazníkem požadovaných optimalizačních úloh.

Spolu s MOPem sdílí DYMOS také hlavní uživatelské rozhraní (umožňující geografické zobrazení sítě, zobrazení tlakových diagramů, diagramů provozu čerpadel, WMS online podkladových map, apod.) a rozšiřující moduly GISimport, SQLexport, atd.

Oproti MOPu nabízí systém DYMOS navíc tyto technologie:

  • Řízení výstupních teplot do horkovodů umožňuje využít řízenou akumulaci tepla.
  • Různě podrobné modely kotlů, turbín a ostatních zdrojových zařízení umožňují výpočet pohotového a vynuceného elektrického výkonu.
  • Vrstva ekonomie umožňuje na základě cen prodávaných a nakupovaných komodit počítat tržby a náklady v rámci sledovaného období a na základě toho lze vzájemně porovnávat ekonomičnost jednotlivých provozních variant.
  • Systém DYMOS zahrnuje i vybrané optimalizační algoritmy, jako např. optimální přerozdělení výkonu jednotlivých zdrojů v soustavě při splnění definovaných okrajových podmínek.

Systém umožňuje práci v predikčním, simulačním a analytickém režimu. Predikční režim slouží k předpovědi chování soustavy v nejblišší budoucnosti, analytický režim k analýze různých provozních situací. V simulačním režimu lze modelovat jakékoliv historické i budoucí provozní varianty.

Plánování budoucích provozních stavů – Predikční režim

Tento režim je využíván především v přípravě provozu pro predikci dodávky tepla a výroby elektrické energie na jeden či několik dní dopředu. Lze ho využít v procesu krátkodobého obchodování s elektrickou energií, případně pro následné kontroly a dodržování sjednaných dodávek.

U rozsáhlejších horkovodních systémů lze využít řízené akumulace tepla pomocí změny výstupních teplot do horkovodů.

Praktické je souběžné zobrazení měřených a modelových hodnot, kdy dochází v zobrazených grafech k prolínání predikovaných a měřených hodnot a lze tak sledovat úspěšnost predikce, případně reagovat na nově vzniklé situace.

Tzv. kontinuální prediktor umožňuje aktualizaci vytvořené predikce po nějakém čase. Výsledkem je obnovená predikce pro současný okamžik, ale s respektováním nastavení provozu z předchozího nastavení.

Analýza minulých provozních stavů – Analytický režim

Tento režim umožňuje jednoduché použití naměřených historických provozních hodnot z databáze měření k modelování dřívějšího stavu soustavy. Následně lze analyzovat dopad dalších hypotetických změn řízení na historický provoz soustavy.

Simulace provozních změn – Simulační režim

Tento režim umožňuje vytvářet a studovat různé provozní varianty pro jakýkoliv průběh venkovní teploty bez vazby na skutečný stav soustavy. Tento režim je určen pro sestavování dlouhodobějších plánů výroby (měsíc, rok, ...) a pro zpracování koncepčních materiálů dlouhodobého rozvoje a optimalizace soustavy.